google adwords

  • لازم است قبل از اینکه شروع به پرداخت هزینه برای تبلیغات گوگل خود کنید. صفحه فرود مناسب، برای تبلیغات گوگل یا google adwords را ایجاد کنید. هر گاه در دنیای مجازی روی چیزی تبلیغی می کنیم صفحه ای که با...