نرخ کلیک

  • هر کس که تاکنون دستی هر چند کوچک در اقیانوس بزرگ بازاریابی عملکرد داشته است، کلمه CTR را شنیده است. CTR که مخفف عبارت “Click-Through Rate” میباشد و در فارسی به نرخ کلیک معنا می شود، به معنی محاسبه...