اپلیکیشن اطلاع رسانی
کارفرما: اپلیکیشن اطلاع رسانیوزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ راه اندازی: خرداد 1394
مشاهده سایت: www.mimt.gov.ir
 

طراحی اپلیکیشن اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

(خرداد 1394)
این اپلیکیشن به منظور آشنایی بیشتر با وزارت صنعت، معدن و تجارت و فرایندهای آن، ارتباط با وزارت و اطلاع رسانی طراحی و پیاده سازی شده است.